Peter Kooij

Interim-manager

Volledig profiel


Peter Kooij

Geboren op 25 mei 1976 (Terneuzen)
Woonplaats Amsterdam


Gemeente Amsterdam - Afvalinzameling & Grondstoffen
Programmamanager Aanpak bij plaatsingen
2019 (Januari) tot en met heden

Aanpak bij plaatsingen richt zich op de substantiële afvalproblematiek op,- en rond containerlocaties en de aanbiedlocaties van grofvuil in een gebied.
Met de aanpak zijn we gericht en intensief (tijdelijk) aanwezig om toe te werken naar een beheersbare situatie op het thema afval/ schoon.


We zetten daarvoor in:
- Instrumenten om afvalregels bekend te maken en dat deze ook worden opgevolgd (communicatie, participatie en publiekscampagne);
- Dagelijkse inzet (interventieteams) van handhaving en afvalinzameling langs probleemlocaties voor controle en deze schoon achter te laten;
- Proactieve en informatie gestuurde inzet van de aanpak in het gebied.

De aanpak staat ”naast” de reguliere organisatie en haar taken. De aanpak is nu operationeel in een aantal gebieden, waarbij het de bedoeling is om op termijn gemeentebreed actief te zijn.


De aanpak is een vergaande en integrale samenwerking van Handhaving, Stadswerken (reiniging) en Afvalinzameling & Grondstoffen binnen het cluster Stadsbeheer.


Gemeente Amsterdam - Parkeren
Projectleider verhoging parkeertarieven
2018 (Oktober) tot en met april 2019

Om de stad leefbaar en toegankelijk te houden, werkt het college van B&W aan een breed pakket van maatregelen. Een daarvan betreft het autoluw maken van de binnenstad. Het college stelt in dat kader een verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers voor. 

Het is voor het eerst sinds 2009 dat deze tarieven in Amsterdam worden gewijzigd. 

Wie in Amsterdam wil parkeren, gaat daar vanaf april 2019 meer voor betalen. In het centrum kost een uur parkeren straks 7,50 euro (nu 5 euro). 

De extra opbrengsten investeert de gemeente in maatregelen die ten goede komen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.


Gemeente Amsterdam - Bureau Interim & Advies (BIA)
Programmamanager
2018 (september) tot en met heden

Bureau Interim & Advies werkt dienstverlenend en op aanvraag voor alle clusters, afdelingen en partners van de gemeente Amsterdam. Het bureau wordt ingeschakeld als er tijdelijk extra capaciteit nodig is, voor advies bij complexe vraagstukken of om vastgelopen projecten weer in beweging te krijgen.

Via een openbare aanbesteding (Negometrix) ben ik toegelaten voor een periode van drie jaar tot de flexpool van Bureau Interim & Advies (BIA).


Gemeente Amsterdam

Regisseur Schoon a.i.
Programmamanager Aanpak Schoon
2017 (september) tot en met 2018 (december)

Amsterdam streeft naar schonere buurten met minder zwerfvuil en verkeerd aangeboden huisvuil. Om die reden hebben we onze werkwijze tegen het licht gehouden en aangepast. We hebben dit genoemd: Aanpak Schoon.
 
We bereiken dit door een integrale aanpak vanuit de gemeente. Hierbij trekken afvalinzameling, reiniging en handhaving samen op. Dit doen we intensief, en met een duidelijke focus per buurt.

De werkwijze en methodiek van Aanpak Schoon werd eerst als proef toegepast in één buurt (Stadionbuurt). Na de evaluatie is besloten de Aanpak Schoon gefaseerd uit te rollen over heel Oud-Zuid.


Gemeente Amsterdam

Kwartiermaker Marktbureau
2017 (juni) tot september 2017

In opdracht van het Marktbureau heb ik voor een aantal Amsterdamse markten een nieuw profiel bedacht incl. een Plan van Aanpak. Doel van deze aanpak is het zorgen voor volle en aantrekkelijke markten waar bezoekers goede waren en mooie producten kunnen kopen en de marktkooplieden een prima boterham kunnen verdienen.


Gemeente Amsterdam
Gebiedsmanager Sloterdijken
Programmamanager Westpoort
2016 (juni) tot juni 2017

De Sloterdijken (Westpoort) is een stoer en divers bedrijventerrein in Amsterdam met internationale allure. Dit gebied omvat de vierde haven van West-Europa en is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland. Het biedt volop ruimte aan ondernemingen, werken, recreatie en wonen. Dit jaar wordt er nog gestart met woningbouw (+ 1.500 woningen) in het kader van de Havenstad ontwikkeling.

 

De gebiedsmanager zorgt voor een goede verbinding tussen het gebied (bewoners, ondernemers, politie etc.) en de gemeentelijke organisatie. De gebiedsmanager is primair het aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het gebied. Tevens treedt hij op als regisseur (of opdrachtgever) richting de gemeentelijke onderdelen van de gemeente Amsterdam.

 

Als gebiedsmanager stuur ik het gebiedsteam Sloterdijken aan. Het team (12 personen) bestaat uit een gebiedscoördinator, gebiedsmakelaars, relatiebeheerder, accountmanagers en ondersteuning.

 

Als gebiedsmanager ben ik onder meer verantwoordelijk voor het Gebiedsplan Sloterdijken (totstandkoming en uitvoering), het vormen van een compleet nieuw team (organiseren formatie en de werving en selectie), de afstemming met ondernemers en ondernemersverenigingen, adviseur voor het dagelijks bestuur over Westpoort en de Sloterdijken en ambtelijk opdrachtgever voor de ontwikkeling van een nieuw en groot evenemententerrein (Park N1).

 

Vanuit mijn rol als gebiedsmanager ben ik lid van het MT. Tevens ben ik coördinerend gebiedsmanager bij de staf van de voorzitter van de Bestuurscommissie en coördinerend gebiedsmanager Veiligheid. 


Bestuurslid MKB-Amsterdam (bestuursfunctie - onbezoldigd)
Vice-voorzitter
2011 / mei 2016

Ondernemers geven Amsterdam kleur en vormen de ruggengraat van de regionale economie en werkgelegenheid. Maar regelmatig hebben bedrijven te maken met situaties die het zakendoen bemoeilijken. MKB-Amsterdam wil deze knelpunten wegnemen en het Amsterdamse ondernemersklimaat verbeteren.

Omdat mijn rol als programmamanager Westpoort en Gebiedsmanager Sloterdijken voor de gemeente Amsterdam conflicterend kan zijn ben ik gestopt als bestuurslid en Vice-voorzitter van MKB Amsterdam om elk misverstand te voorkomen.

Gemeente Amsterdam
Programmamanager Stadsloketten
Kwartiermaker 1 Stad 1 Dienstverlening

2013 / 2015

Alle kanalen (balie, telefonie en online) van de gemeente Amsterdam zijn in 2015 gelijkgetrokken voor burgers en ondernemers. Dit geldt voor informatie, beleid, werkwijze, procedures, openingstijden en tarieven.
.
Het kanaal balie (Stadsloket) bedient de Amsterdammer vanuit 7 uniforme en identieke Stadsloketten (dit waren ruim 50 locaties). Elk Stadsloket is open van 08:00 t/m 18:00 uur (in 2016 wordt dit tot 20:00 uur). Er is een knip gemaakt in standaard “korte” producten, die direct op inloop zijn af te halen met een wachttijd van gemiddeld 5 min. Dit betreft 80% van alle producten en diensten van de gemeente Amsterdam. De overige 20% is maatwerk, of specialistisch van aard, en vindt op afspraak plaats. Deze afspraak wordt direct gemaakt en kan in veel gevallen op hetzelfde moment plaatsvinden.
.
Belangrijke onderdelen van het sturingsmodel is de tevredenheid en het positioneren van de medewerker en uiteraard de klanttevredenheid. Dit laatste wordt bereikt door korte wachttijden, in één keer een antwoord op een vraag of het product en een medewerker die op een prettige manier helpt en weet waar hij het over heeft. 
.
Als programmamanager was ik verantwoordelijk voor de uitwerking van het dienstverleningsconcept (vertaald in een Formulehandboek) en het nieuwe beveiligingsplan. Daarnaast had ik de leiding over de projectorganisatie (circa 75 medewerkers) met de onderdelen ICT, producten en processen en huisvesting (het ontwerp, de verbouwingen en de inrichting van 7 stadsdeelkantoren) een testomgeving en de pilotvestiging. Als laatste voor de feitelijke implementatie en uitrol van de nieuwe (uniforme) werkwijze incl. bijbehorende roadshows en communicatiemomenten voor alle medewerkers en de verschillende gemeentelijke onderdelen alsook de pers/media-momenten. 
.
Meer informatie:

Het Parool: http://iturl.nl/snYSL8
1S1D op YouTube: http://youtu.be/0KqlRcINIhY
Sturingsmodel op Vimeo: https://vimeo.com/130763605 
Telegraaf:  Column%20Prettig%20Oktober%202015.pdf

Holland Rijnland
Gespreksleider
2013

Diverse (bestuurlijke) bijeenkomsten geleid voor het samenwerkingsorgaan.   


Regionale Sociale Dienst KRH
Adviseur
2013

Kwaliteitstraject en intensivering Werkgeversbenadering.


Reumapatiëntenbond (bestuursfunctie - onbezoldigd)
Landelijk voorzitter
2008 / 2012

De Reumapatiëntenbond is de landelijke koepelorganisatie (circa 25.000 leden, 25 fte. en 150 vrijwilligers) van meer dan 100 lokale en regionale reumapatiëntenverenigingen. Daarnaast zijn er zes landelijke ziektespecifieke organisaties lid van de Reumapatiëntenbond.
.
De Reumapatiëntenbond bestaat per 12 mei 2012 officieel niet meer. Onder mijn voorzitterschap is er namelijk voor gekozen om onze taken en dienstverlening samen met het Reumafonds in één nieuwe krachtige organisatie onder te brengen. Op deze manier is ondermeer de belangenbehartiging en de ondersteuning van onze lokale lidverenigingen op lange termijn gewaarborgd.

Vanuit de 
Reumapatiëntenbond was ik lid van de Algemene Vergadering van het Reumafonds, de koepelorganisatie CG-Raad en de patiëntenfederatie NPCF.


Sabbatical
2011 / 2012

Na de verkoop van mijn detacheringsbureau heb ik een sabbatical genomen en veel gereisd.


Holland Detachering BV
Oprichter en directeur
2008 / 2011

Holland Detachering is een bureau dat zich heeft gespecialiseerd in tijdelijk ondersteuning (consultancy en interim-management). Per 12 mei 2011 is het onderdeel geworden van de Kooyenga Groep en verder gegaan onder de bedrijfsnaam Vondel & Nassau BV.


Provincie Zuid-Holland
Technisch voorzitter
2009 / 2011

Technisch voorzitter van de overlegvergaderingen tussen de provinciesecretaris en de Ondernemingsraad.


Provincie Gelderland
Consultant
2010

Adviestraject voor een nieuwe faciliteitenregeling voor de Medezeggenschap (OR).


Gemeente Zoetermeer
Formateur Coalitieonderhandelingen
2010

Onder leiding van de formateur hebben de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66, LHN en CDA een collegeakkoord gesloten voor de periode 2010 - 2014. In het programma: ''Samen werken aan een toekomstgericht Zoetermeer'' is ondermeer afgesproken een bezuinigingstaakstelling van structureel € 17,5 miljoen in 2017. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in nieuw beleid met o.a. de accenten: veiligheid, participatie, leefbaarbaarheid en het realiseren van het Stadsforum.


Provincie Gelderland
Procesbegeleider
2009 / 2010

De Ondernemingsraad en de WOR-bestuurder (provinciesecretaris) wilden gezamenlijk optrekken in het tot uitvoering brengen van het overeengekomen Convenant onder externe begeleiding. Daarnaast wilden beide partijen gezamenlijk werken aan het vorm geven van een nieuwe medezeggenschapsstructuur passend bij de nieuwe organisatie.


Provincie Zuid-Holland
Procesbegeleider
2009 / 2010

Procesbegeleider tussen de WOR-bestuurder (provinciesecretaris) en de Ondernemingsraad. Door de Ondernemingsraad is het vertrouwen opgezegd in de bestuurder. In goed overleg met beide partijen werd ik als procesbegeleider aangesteld die moet gaan zorgen voor een professionele samenwerking en herstel van vertrouwen. Vanuit deze rol was ik tevens technisch-voorzitter van de Overlegvergaderingen.


Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Adviseur
2009

Adviestraject bij de financiering van een werkgelegenheidsprogramma.    

 

Holland Rijnland
Externe evaluatie van het samenwerkingsorgaan
2008

Holland Rijnland is een gemeenschappelijke regeling tussen 12 gemeenten in de regio Leiden en de Duin en Bollenstreek. In opdracht van het DB (burgemeesters en wethouders uit de regio) heb ik de samenwerking na vijf jaar onderzocht en geëvalueerd.


Gemeente Zeist
Consultant
2008

Advies en onderzoek naar een gemeenschappelijke regeling binnen het sociaal domein.

 

Gemeente Haarlem
Adviseur
2007 / 2008

Advies en implementatie van een kwaliteitsprogramma (P&C-cyclus en juridisch en contractbeheer) binnen het Sociaal Domein.

    

Gemeente Wassenaar
Programmamanager reorganisatie
2006 / 2007

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in haar collegewerkplan de start gegeven voor een reorganisatie en organisatieontwikkelingstraject.

Onderdelen van de opdracht aan de programmamanager waren het laten vervallen van een directielaag (van drie naar twee managementlagen) en een kanteling bewerkstelligen van de gemeentelijke organisatie (van een product- naar een procesgerichte organisatie).

       

Gemeenten Emmen, Coevorden en het CWI en UWV
Projectleider BVG Zuidoost-Drenthe
2004 / 2006

De keten van sociale zekerheidpartners in de regio Zuidoost-Drenthe wilden een vergaande samenwerkingsvorm aangaan per 1 januari 2006. In anderhalf jaar tijd wilden zij op de onderdelen Werk en Inkomen een deel van haar producten en diensten gezamenlijk aan haar klanten aanbieden.


Junior Kamer Nederland (bestuursfunctie - onbezoldigd)
Lid van het Dagelijks Bestuur, landelijk secretaris
2004


Gemeente Zoetermeer
Projectleider
2004

Projectleider van een aanpak om gesubsidieerde arbeidsplaatsen, in overleg met werkgevers, om te zetten in regulier werk.


Gemeente Haarlem
Projectleider
2004

Projectleider van een aanpak om gesubsidieerde arbeidsplaatsen, in overleg met werkgevers, om te zetten in regulier werk. 

deOverheden BV
Interim-manager en adviseur
2004 / heden

deOverheden BV is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in de overheid. Vanuit mijn bureau ben ik inzetbaar voor interim-opdrachten.


Gemeente Amsterdam, Sociale Dienst
Projectcontroller
2002 / 2003

Een onderdeel van het Plan van Aanpak om de Sociale Dienst Amsterdam weer op orde te krijgen was het project MegaBanenMarkt. Doel van het project; alle cliënten (circa 40.000) van de SDA op te roepen en te bemiddelen naar werk en indien dit nog niet haalbaar was een passend reïntegratietraject aan te bieden. De projectcontroller was verantwoordelijk voor het Financieel Beheer, de Administratieve Organisatie, Interne Controle, dossiercontrole (cliënt) en de subsidie- en dekkingsdeclaraties (deels) van de MegaBanenMarkt (totaal 55 fte.). Het projectbudget bedroeg 106 mln. euro.


ICW Management 
Business-unit manager overheid
2000 / 2004

- Consultant en Interim-manager

    

SNS Reaal Groep 
Coördinator Projectbureau
2000


Infra Design 
Consultant
1999 / 2000


Hogeschool Zeeland (bestuursfunctie)
Lid van de Hogeschoolraad
1997 / 1999

- Algemeen adjunct dagelijks bestuur
- Voorzitter van de studentengeleding


Morres Wonen Hulst (tijdens studie)
Weekend-verkoper
1997 / 1999


Politiek
1996 / 2014
In het verleden ben ik lid geweest van een politieke partij (VVD). Omdat ik geen politieke aspiraties (meer) heb en onafhankelijk wil zijn heb ik ervoor gekozen om mijn lidmaatschap te beëindigen.


Opleidingen

Hogeschool Zeeland (Heao)
Management, Economie en Recht - niet afgerond
Meao - na 2 jaar toegelaten op de Heao
Financiële administratie
Mavo

       

Media en publicaties

- Dagvoorzitter en moderator bij tal van bijeenkomsten en conferenties
- "Gemeente wordt net een klantgerichte supermarkt" - Het Parool (2014)
- Opinie: 'Overheden laten miljoenen liggen' - Binnenlands Bestuur (december 2011)
- Bericht voor Mark Rutte - Radio 1 (november 2011)
- Opinie-artikel 'Buiten de samenleving gestapeld (november 2011)
- Reactie op formatie - BNR (augustus 2011)
- 'VVD geen voorkeur voor Paars' - Financieel Dagblad (juni 2010)
- Meer dan 250 politieke en maatschappelijke debatten geleid en gevoerd


Hobby's
Storm (Drentse Patrijs), fietsen, fotografie, koken (o.a. Big Green Egg), lezen, nieuws en skiën.

Reizen, ondermeer bezocht: Cambodja, Laos, Kenia, Tanzania, Vietnam, Amerika, Cuba, Noord-Korea, China, India, Birma, Zuid-Afrika, Nederlandse Antillen, Mongolië, Rusland, Nepal, Tibet, Senegal, Marokko, Gambia, IJsland, Japan, Mexico, Namibië, Egypte, Jordanië, Verenigde Arabische Emiraten, Thailand en Europa.